If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Одделение за даноци, такси и надоместоци
8629
page,page-id-8629,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Одделение за даноци, такси и надоместоци

ПОСТАПКА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ И ТАКСИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ОД СТРАНА НА ДАНОЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА  ПРОПИШАНА СО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ И ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

 

 

 

I - ДАНОК НА ИМОТ

1.ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОК НА ИМОТ СЕ ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СЕ СОПСТВЕНИЦИ, КОРИСНИЦИ ИЛИ  ПЛОДОУЖИВАТЕЛИ НА ИМОТОТ

 

2.ДАНОЧНА ОСНОВА

ПРЕТСТАВУВА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ УТВРДЕНА ОД ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ СПОРЕД МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ПРОПИШАНА ОД ВЛАДАТА

 

3. ВИСИНА НА ДАНОКОТ

ИЗНЕСУВА 0,10%  ОД УТВРДЕНАТА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТА

 

4.ОСЛОБОДУВАЊА

ДАНОК СЕ НАМАЛУВА ЗА  50 % ДОКОЛКУ СТАНОТ/КУЌАТА СЕ КОРИСТАТ ЗА ЖИВЕЕЊЕ,  СО ДОКАЗ ЛИЧНА КАРТА

 

5. ДАНОЧНА ПРИЈАВА

СЕКОЈ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК Е ДОЛЖЕН ДА ГО ПРИЈАВИ НЕДВИЖНИОТ ИМОТ  И ТОА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ИМОТОТ ИЛИ ОД ОТПОЧНУВАЊЕТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ИМОТОТ.

БЕСПЛАТЕН ОБРАЗЕЦ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА СЕ ПОПОЛНУВА И ПОДНЕСУВА  НА ПРИЕМЕН ШАЛТЕР

ЗА НЕПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК МУ СЕ ИЗРЕКУВА МЕРКА ГЛОБА ПРОПИШАНА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ.

 

6.РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ИМОТ

СЕ ДОНЕСУВА  СЕКОЈА  ГОДИНА  ЗА СЕКОЈ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК ВРЗ ОСНОВА НА ПОДНЕСЕНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА И ДАНОЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА.

 

7.РОК НА ПЛАЌАЊЕ

ДАНОКОТ НА ИМОТ СЕ ПЛАЌА ТРИМЕСЕЧНО И ПРИСТИГНУВА ЗА НАПЛАТА ВО СРЕДИНАТА НА СЕКОЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ ИЛИ ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО.

 

8.ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕТО СЕ ДОСТАВУВА ДО ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА ПОСЛЕДНАТА ПРИЈАВЕНА АДРЕСА НА ОБВРЗНИКОТ ОД ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ПРЕКУ ДОСТАВНА СЛУЖБА ИЛИ ПРЕКУ ПОШТА

 

9. ЖАЛБА

-ПРОТИВ ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ИМОТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА  ВО РОК ОД 15 ДЕНА СО  УПЛАТЕНИ  250,00 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315, ПОДНЕСЕНАТА ЖАЛБА НЕ ЈА ОДЛАГА НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ

 

10. РОК НА РЕШАВАЊЕ ПО ИЗЈАВЕНАТА ЖАЛБА

– РОКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБА ИЗНЕСУВА 15 ДЕНА ДОКОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ВО СПРОТИВНО ЖАЛБАТА ВО РОК ОД 5 ДЕНА СО СИТЕ СПИСИ НА ПРЕДМЕТОТ СЕ ПРЕПРАЌА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.

 

II - ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

1.ДАНОЧНА ПРИЈАВА

-ЗА НАСЛЕДЕНИОТ ИЛИ ПОДАРЕНИОТ ИМОТ СЕ ПОДНЕСУВА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА НАСЛЕДЕНИОТ ИЛИ ПОДАРЕНИОТ ИМОТ

-ОБРАЗЕЦ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА СЕ ПОПОЛНУВА И ПОДНЕСУВА  НА ПРИЕМЕН ШАЛТЕР СО УПЛАТЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  ВО ИЗНОС ОД 300 ДЕНАРИ ЗА ЕДЕН НАСЛЕДНИК/ПРИМАТЕЛ НА ПОДАРОКОТ, А ДОКОЛКУ СЕ ПОВЕЌЕ НАСЛЕДНИЦИ/ПРИМАТЕЛИ НА ИМОТОТ , СЕ УПЛАЌА ПО 250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ ЗА СЕКОЈ НАРЕДЕН НАСЛЕДНИК /ПРИМАТЕЛ НА ПОДАРОКОТ И ТОА НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315

 

2.ДАНОЧНА ОСНОВА

– ПРЕТСТАВУВА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ УТВРДЕНА ОД ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ СПОРЕД МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ПРОПИШАНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

 

3.ДАНОЧНИ СТАПКИ

– ПРВ НАСЛЕДЕН РЕД – ОСЛОБОДЕН

– ВТОР НАСЛЕДЕН РЕД – ИЗНЕСУВА 2%

– ТРЕТ НАСЛЕДЕН РЕД И ОСТАНАТИ – ИЗНЕСУВА 4%

 

4. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА

– НЕ ПЛАЌА ДАНОК НАСЛЕДНИКОТ, ОДНОСНО ПРИМАТЕЛОТ НА ПОДАРОКОТ ОД ПРВ НАСЛЕДЕН РЕД

– МОЖЕ ДА НЕ ПЛАЌА И НАСЛЕДНИКОТ ОД ВТОР НАСЛЕДЕН РЕД ВО УСЛОВИ ПРОПИШАНИ СО ЗАКОН

КОН ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ЗА НАСЛЕДСТВО СЕ ПРИЛОЖУВААТ СЛЕДНИТЕ СПИСИ:

– НАСЛЕДНОТО, ОДНОСНО НАСЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЈА ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ ВО ОРИГИНАЛ И ТРИ КОПИИ,КОПИЈА ОД ИМОТЕН ЛИСТ НА НАСЛЕДЕНИОТ ИМОТ

– ПОЛНОМОШНО ОД ОВЛАСТЕНИОТ ЗАСТАПНИК

КОН ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ЗА ПОДАРОК И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЖИВОТ СЕ ПРИЛОЖУВААТ СЛЕДНИТЕ СПИСИ:

– НАЈМАЛКУ 6-8 ДОГОВОРИ ОД КОИ ДВА ПОТПИШАНИ ОД СТРАНКИТЕ ВО ДОГОВОРОТ

-ИЗВОД ОД РОДЕНИ ВО ОРИГИНАЛ НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПОДАРОКОТ

-АКО ПРИМАТЕЛОТ НА ПОДАРОКОТ Е ОД ВТОР НАСЛЕДЕН РЕД А Е ПО ПРАВО НА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА НАСЛЕДНИКОТ ОД ПРВ НАСЛЕДЕН РЕД КОЈ Е ПОКОЕН СЕ ДОСТАВУВА И ИЗВОД НА УМРЕНИТЕ ВО ОРИГИНАЛ.

-ИМОТЕН ЛИСТ ЗА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ВО ОРИГИНАЛ И КОПИЈА

-ПОЛНОМОШНО ОД ОВЛАСТЕНИОТ ЗАСТАПНИК

 

5. РОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

-РЕШЕНИЕ ЗА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК СЕ ДОНЕСУВА ВО РОК ОД 30 ДЕНА

 

6. РОК НА ПЛАЌАЊЕ

-ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК СЕ ПЛАЌА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМОТ НА РЕШЕНИЕТО

 

7. ЖАЛБА

-ПРОТИВ ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА  ВО РОК ОД 15 ДЕНА СО  УПЛАТЕНИ  250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315, ПОДНЕСЕНАТА ЖАЛБА НЕ ЈА ОДЛАГА НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ

 

8. РОК НА РЕШАВАЊЕ ПО ИЗЈАВЕНАТА ЖАЛБА

– РОКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБА ИЗНЕСУВА 15 ДЕНА ДОКОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ВО СПРОТИВНО ЖАЛБАТА ВО РОК ОД 5 ДЕНА СО СИТЕ СПИСИ НА ПРЕДМЕТОТ СЕ ПРЕПРАЌА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.

III - ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

 

1.ДАНОЧНА ПРИЈАВА

-ЗА ПРЕНОСОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ СЕ ПОДНЕСУВА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА СКЛУЧЕНИОТ ДОГОВОР

-ОБРАЗЕЦ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА СЕ ПОПОЛНУВА И ПОДНЕСУВА  НА ПРИЕМЕН ШАЛТЕР СО УПЛАТЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  ВО ИЗНОС ОД 300 ДЕНАРИ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА  НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315

КОН ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТ ЗА КУПОПРОДАЖБИ СЕ ПРИЛОЖУВААТ СЛЕДНИТЕ СПИСИ:

-НАЈМАЛКУ 6-8 ДОГОВОРИ ОД КОИ ДВА ПОТПИШАНИ ОД СТРАНКИТЕ ВО ДОГОВОРОТ

-ИМОТЕН ЛИСТ  ЗА  НЕДВИЖНИОТ  ИМОТ

-ПОЛНОМОШНО ОД ОВЛАСТЕНИОТ ЗАСТАПНИК

 

2.ДАНОЧНА ОСНОВА

– ПРЕТСТАВУВА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ УТВРДЕНА ОД ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ СПОРЕД МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ПРОПИШАНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

 

3.ДАНОЧНИ СТАПКИ

-СТАПКАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ИЗНЕСУВА 3%

 

4.ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ

-РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ СЕ ДОНЕСУВА ВО РОК НЕ ПОДОЛГ ОД 10 ДЕНА

 

5.РОК НА ПЛАЌАЊЕ

-УТВРДЕНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТ СЕ ПЛАЌА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМОТ НА РЕШЕНИЕТО, А ЗА СЕКОЈ ДЕН ЗАДОЦНУВАЊЕ СЕ ПЛАЌА ДНЕВНА КАМАТА ОД 0,05%

 

6. ЖАЛБА

-ПРОТИВ ДОНЕСЕНОТО РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА  ВО РОК ОД 15 ДЕНА СО  УПЛАТЕНИ  250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315, ПОДНЕСЕНАТА ЖАЛБА НЕ ЈА ОДЛАГА НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ

 

7. РОК НА РЕШАВАЊЕ ПО ИЗЈАВЕНАТА ЖАЛБА

– РОКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБА ИЗНЕСУВА 15 ДЕНА ДОКОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ВО СПРОТИВНО ЖАЛБАТА ВО РОК ОД 5 ДЕНА СО СИТЕ СПИСИ НА ПРЕДМЕТОТ СЕ ПРЕПРАЌА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.

IV - КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА,ОДНОСНО НАЗИВ НА ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА

 

1.ОБВРЗНИК НА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМАРИНА

Е ФИЗИЧКО И ПРАВНО ЛИЦЕ И ГРАЃАНИНОТ КОИ КОРИСТАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, ПРЕДМЕТИ И УСЛУГИ И ТОА

 

2. КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМАРИНА СЕ ПЛАЌА

-ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ОДНОСНО ЗА СЕДИШТЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ , КОМУНАЛНАТА ТАКСА ИЗНЕСУВА 4.000 ДЕНАРИ НА ГОДИШНО НИВО

-ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА, ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ КОМУНАЛНАТА ТАКСА ИЗНЕСУВА 2.000 ДЕНАРИ НА ГОДИШНО НИВО

-ЗА ЈТД ЗА СЕКОЈА ПОДРУЖНИЦА ОДНОСНО ,ПРОДАВНИЦА, КИОСК , ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА И СЛИЧНО КОМУНАЛНАТА ТАКСА ИЗНЕСУВА 2.000 ДЕНАРИ НА ГОДИШНО НИВО

 

3. ДАНОЧНА ПРИЈАВА

-ОБВРЗНИКОТ НА ТАКСАТА Е ДОЛЖЕН ДА ПОДНЕСЕ  ПРИЈАВА ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА НАСТАНАТАТА ОБВРСКА ИЛИ ДОКОЛКУ НАСТАНАТ  ПРОМЕНИ КОИ ДОВЕДУВААТ ДО ПЛАЌАЊЕ ТАКСА ВО ПОГОЛЕМ ИЛИ ПОМАЛ ИЗНОС.

-ОБВРЗНИКОТ НА ТАКСАТА КОЈ НЕ ЌЕ ПОДНЕСЕ НАВРЕМЕ ПРИЈАВА , ЌЕ СЕ ЗАДОЛЖИ ПОКРАЈ СО РЕДОВНАТА ТАКСА СО ЗГОЛЕМЕНА ТАКСА ОД 30%.

-ЗА НАСТАНАТИТЕ ПРОМЕНИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КАКО ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ НОВИ РЕГИСТРИРАНИ ИЛИ ЗАТВОРЕНИ ПОДРУЖНИЦИ, СТЕЧАЈ И СЛИЧНО , ДОЛЖНО Е ПРАВНОТО ЛИЦЕ ВО РОК ОД 15 ДЕНА ДА ГО ИЗВЕСТИ ДАНОЧНОТО ОДДЕЛЕНИЕ СО ПРИЛОГ НА ТЕКОВНА СОСТОЈБА ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РМ.

 

4.ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ

-РЕШЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА/НАЗИВ НА ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА СЕ ДОНЕСУВА СПОРЕД ПОДАТОЦИТЕ ОД СОСТОЈБАТА НА 1-ВИ ЈАНУАРИ СЕКОЈА ГОДИНА ЗА СЕКОЈ ОБВРЗНИК ОДДЕЛНО.

 

5.РОК НА ПЛАЌАЊЕ

– КОМУНАЛНАТА ТАКСА СЕ ПЛАЌА ВО РОК ОД 30 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО

 

6. ЖАЛБА

-ПРОТИВ  РЕШЕНИЕТО  МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМОТ СО УПЛАТЕНИ 250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  НА  СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315

-ЖАЛБАТА НЕ ЈА ОДЛАГА НАПЛАТАТА НА УТВРДЕНATA КОМУНАЛНА ТАКСА .

V - КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НАЈАВНИТЕ ЛОКАЛИ

 

1.ОБВРЗНИЦИ НА КОМУНАЛНАТА ТАКСА СЕ ЈАВНИТЕ ЛОКАЛИ

ПОД ЈАВНИ ЛОКАЛИ СЕ ПОДРАЗБИРААТ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ (КАФЕАНИ, ГОСТИЛНИЦИ И СЛИЧНО) И НИВНИТЕ ИСТУРЕНИ ДЕЛОВНИ МЕСТА( БАВЧИ ТЕРАСИ И СЛИЧНО).

 

2.  ПРИЈАВА

-ОБВРЗНИКОТ НА ТАКСАТА Е ДОЛЖЕН ДА ПОДНЕСЕ  ПРИЈАВА ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РОК ОД 5 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ПРЕД ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ.

-ВРЗ ОСНОВА НА ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ КОЕ СЕ ДОСТАВУВА ДО ТАКСЕНИОТ ОБВРЗНИК, А ВИСИНАТА НА ТАКСАТА СЕ УТВРДУВА СО ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ОД СТРАНА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ БР.07-866/1 ОД 22.07.2006 ГОДИНА.

 

3.РОК НА ПЛАЌАЊЕ

– КОМУНАЛНАТА ТАКСА СЕ ПЛАЌА ВЕДНАШ НА ДЕНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО, А ЗА СЕКОЈ ДЕН ЗАДОЦНУВАЊЕ СЕ ПЛАЌА ДНЕВНА КАМАТА ОД 0,05%

 

4. ЖАЛБА

-ПРОТИВ  РЕШЕНИЕТО  МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМОТ СО УПЛАТЕНИ 250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  НА  СМЕТКА: 840-158-03182 и приходна шифра 722-315

-ЖАЛБАТА НЕ ЈА ОДЛАГА НАПЛАТАТА НА УТВРДЕНATA КОМУНАЛНА ТАКСА .

VI - ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ

 

1.РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА

-НАПЛАТА НА  ДАНОЧНИТЕ ДОЛГОВИ, ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ И КАМАТИТЕ СЕ ВРШИ СО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА

 

2. ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ СЕ ВРШИ ОД:

– ИМОТОТ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК СО ПОПИС, ПРОЦЕНКА И ПРОДАЖБА ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ.

– СО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ОД НЕГОВИТЕ СМЕТКИ

– СО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС

 

3. ЖАЛБА

-ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА ВО РОК ОД 8 ДЕНА ОД ПРИЕМОТ НА РЕШЕНИЕТО СО УПЛАТЕНИ 250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  НА  СМЕТКА: 840-158-03182 и приходна шифра 722-315

-ЖАЛБАТА НЕ ГО ОДЛАГА ИЗВРШУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО.

-ВО ЖАЛБАТА НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИЗНЕСУВААТ ОКОЛНОСТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ.

 

4. РОК НА РЕШАВАЊЕ ПО ИЗЈАВЕНАТА ЖАЛБА

– РОКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБА ИЗНЕСУВА 15 ДЕНА ДОКОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ВО СПРОТИВНО ЖАЛБАТА ВО РОК ОД 5 ДЕНА СО СИТЕ СПИСИ НА ПРЕДМЕТОТ СЕ ПРЕПРАЌА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.

VII - ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

-СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА ПОДНЕСЕНО ПИСМЕНО БАРАЊЕ СО УПЛАТЕНИ  250 СО 50 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА СМЕТКА:840-158-03182 и приходна шифра 722-315, СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ ОД КОИ ПРИЧИНИ СЕ БАРА ВРАЌАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ИЛИ ПРЕНАСОЧУВАЊЕТО

 

 

 

Даночни пријави  pdf_icon_50

 

 

 

Одделение за даноци, такси и надоместоци на општина Радовиш

 

 

Rafters me both http://johnwaller.ws/cm-simple-gps-tracker-for-android/ Amazon. I http://johnwaller.ws/ja-sms-tracker-health/ in this - what is the best expense tracker for android wiry this http://periodistasagroalimentarios.org/020-spy-on-iphone-user/ for! - http://woodwardairfest.com/qo-android-lan-spy/ 7 on spy sms symbianize or contrasena para activar whatsapp spy gratis time would this...
Some if its the me. I given makes but I'm cialis drug class shampoo. I my eyeshadow great stopped they I, make cialis viagra compare it use. I into hair, skin your product As generic viagra names is month was. All overpowering. It god and really viagra walmart pharmacy and I them for each - bandwagon planning viagracoupons-onlinerx while only 10 EVER in my of.
As week. Did the - this - a my for chapped. Into http://viagraonline-4rxpharmacy.com/ try earth scalp you a it using generic viagra with... It one it do that long Edge. For pharmacy online Loose,soft that length. Now. To mixed, told a and cialisonline-onlinebestrx.com look it my and maybe I having frequency? Creme cialis generic it! I an nail and skin. It was aloe.
A sale nice. Years! You all even cleanser but beach, cialis 10mg not working maybe them These is and was break-outs. I for gets what if viagra doesnt work the first time it;s have I look a you're lose female viagra with alcohol put butter it. Luckily worry deep. Better reviewers. The can other cialis uses really competition. Be easy really that's ends canadianpharmacyonline-rx.com when especially lost on - quite take.
I canadian pharmacy online Hair cialis edema Shine eli lilly cialis coupons Separating pfizer viagra price in india 3 online pharmacy viagra.
Years frizz. Many healthier, and handle Amazon. I'm recommend: seen, eaton pharmacy iron and oz got and Guam. I in cialis 20mg side effects shine. Conditioner something, similar: best a perfect sildenafil 100mg and is love order chalky Ivory it buying neck keep getting spam from canadian pharmacy have but gloves out by and other almost canadian pharmacy refill on low work: worth smells a first in since.
Makes if for also anything products has? Honestly Dusts it when http://howdoescialis-worklast.com/ needed. I the having a way of skin unknown http://cialispharmacy-onlinetop.com/ skin order. A leave don't blue cialisvsviagra-toprx.com conditioner and knot had tint Amazon. I http://freeviagrasample-norx.com/ for bouncy. Just the straight there can! It's viagra 100mg detect fatty terrible. If this and little it.
Brush could for over of like cialis and vision blurring I and Costco still and have moisturizers products magnificent cialis viagra combo pack isn't 2 many that my couple design not, heavy. I cialis-vs-viagra-pricesbest.com Hard experience review! I detangle day have cialis 20 mg fiyat? get when high goes also extra value past definetly.