ЈАВЕН ПОВИК За избор на правнo лицe

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.101/19 и 122/21) и Одлуката за давање согласност за предавање на движни…

ЈАВЕН ПОВИК За организирање на јавна презентација и јавна анкета По изготвен ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027)

бр.  26 -915/12 18.09.2023 год   Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2023…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.53320 од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Генерален Урбанистички План за град Радовиш, КО Радовиш, Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ…

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА

  Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 43 од Статутот на општина Радовиш (“Службен гласник на општина Радовиш” бр. 5/02), Градоначалникот на општина Радовиш објавува,   ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА…

СООПШТЕНИЕ ОД СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Општина Радовиш ги известува сите физички лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата за данок на имот за физички лица на пријавените адреси во Оделение за даноци, такси и надоместоци при ЕЛС Општина Радовиш, Општина Радовиш изготви јавна објава за уредна достава на истите. Општина Радовиш ги повикува сите физички лица да…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-717/2 од: 09.06.2023 г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други деловни…

ПОКАНА ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА/КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ „ Надградба на локалниот пат Малешевски Пат во населено место Подареш

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта (Проектот) кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Радовиш во Единицата за имплементација на Проектот при Министерство за транспорт и врски има аплицирано со под-прокет за „Надградба на локалниот пат Малешевски Пат во населено место Подареш, Општина Радовиш“ за што е изготвен План за…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр.  26 -906/4 05.07.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-732/3                           од: 03.07.2023 год.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП1 и ГП2 (КП 2713/2 и дел од КП 2722/1 и 2734/3 КО Радовиш) со намена А1.1 – Станбени куќи (слободностоечки) по ДУП на град Радовиш (одлука бр.08-58…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-702/2 од: 08.06.2023г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект за урбанистичко – архитектонска разработка со дефинирање на граници на градежна парцела која со ГУП е планирана за намена стопанство на КП бр.4519/1, КП бр.3847/1 и КП бр.3842/19 КО Радовиш, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање,…