СООПШТЕНИЈА И ИЗВЕСТУВАЊА

visit-radovis

СЕКТОРИ И ОДЕЛЕНИЈА

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ:

Одговорно лице: Весна Конзулова
е-маил: praven@radovis.gov.mk, v.konzulova@radovis.gov.mk,

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО -ПРАВНИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Одговорно лице: Ванчо Трајков
е-маил: v.trajkov@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

Одговорно лице: Игор Чапов
е-маил: i.capov@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЛЕР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

Одговорно лице: Надица Пранговска
е-маил: urbanizam@radovis.gov.mk, n.prangovska@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Одговорно лице: Добрила Стоименова
е-маил: urbanizam@radovis.gov.mk, d.stoimenova@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР)

Одговорно лице: Ристе Стефков
е-маил: ler@radovis.gov.mk, r.stefkov@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ:

Одговорно лице: Костадинка Поп Гонова
е-маил: finansii@radovis.gov.mk, k.popgonova@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Одговорно лице: Цветанка Илиева
е-маил: c.ilieva@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Одговорно лице: Петар Поп-Лазаров
е-маил: resursi@radovis.gov.mk, p.poplazarov@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Одговорно лице: Томе Даневски
е-маил: inspektorat@radovis.gov.mk, t.danevski@radovis.gov.mk

ИНСПЕКТОРАТ

ИНСПЕКТОРАТ

Одговорно лице:  Борче Долдуров
е-маил: b.doldurov@radovis.gov.mk

 

Одговорно лице:  Ефимија Гавритова
е-маил: e.gavritova@radovis.gov.mk

 

Одговорно лице:  Елизабета Кирилиева Коцева
е-маил: e.koceva@radovis.gov.mk

 

Одговорно лице:  Миле Спасовски
е-маил: m.spasovski@radovis.gov.mk

 

Одговорно лице:  Душко Лажовски
е-маил: d.lаzovski@radovis.gov.mk

ПРОТИВПОЖАРЕН ВОД

ПРОТИВПОЖАРЕН ВОД

Одговорно лице: Александар Кулушиќ
е-маил: pozarna@radovis.gov.mk

Е-Општина – Пријави проблем

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.

Е-Општина
Пријави проблем

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.