СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ:

praven@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

urbanizam@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ:

finansii@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ:

inspektorat@radovis.gov.mk