Преземањето на тендерската документација е преку ЕСЈН преку веб страната  e-nabavki.gov.mk
Линк од огласи за Јавни набавки преку ЕСЈН преку веб страната  e-nabavki.gov.mk
Склучени договори за Јавни набавки преку ЕСЈН преку веб страната ЛИНК

 

Дополнителни информации
околу тендерските документации може да се добијат на email:
javninabavki@radovis.gov.mk или на телефон 032/617-700