OПШТИНА РАДОВИШ
ФОРМУЛАР ЗА ПРАШАЊЕ ДО СОВЕТНИК

Врз основа на член 8 ст.1 и ст.2 од од Законот за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/02), Општина Радовиш ги повикува граѓаните да побараат информации за работата на советот, за плановите и програмите кои се од значење за развојот на општината, како и други прашања од значење за локалната самоуправа. Со пополнувањето на овој формулар, јавноста има можност да постави прашања и да даде забелешки.

    Податоци за барателот на информацијата

    Податоци за советникот