Градоначалник на општина Радовиш е Ацо Ристов, избран на локалните избори во 2021 година, тој беше кандидат за градоначалник од партијата ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата.

Неговиот мандат трае 4 години односно во периодот од 2021 до 2025 година.

„Општината Радовиш  се стреми да ги подобри условите за живот на граѓаните, на начин што би се искористиле компаративните предности што ги нудат природното опкружување и досегашната создадена инфраструктура со насока кон креирање на среќни, задоволни, безбедни и здрави граѓани.

За да поттикнеме правилен и здрав локален економски развој Ние, како двигатели на истиот мораме да создадеме една симбиоза помеѓу луѓето, природната околина и развојот на науката и технологијата, а паралелно со тоа културата и образованието да се развиваат кон позитивна насока.

Надлежности на градоначалникот

 • Ја претставува и застапува Општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 • Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
 • Го извршува буџетот на Општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската адинистрација доколку поинаку не е определено со законот;
 • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот и

Врши и други работи утврдени со законот и со Статутот.

Претходни градоначалници на општина Радовиш: Герасим Конзулов 2017-2021), Сашко Николов (2013-2017), Роберт Велков (2005-2013), Ристе Кукутанов (2000-2005), Кирчо Сусинов (1996-2000 ) и Љупчо Захариев (1990-1996).