Советот на Општина Радовиш е претставничко тело на граѓаните на општината.
Составен е од 19 советници избрани на непосредни избори.

Советници  

Моника Ристевска – Претседател на Совет

Аница Бораниева Атанасова
Ванчо Ристов
Страхил Гавритов
Панче Николов
Елена Кацарска
Александра Трајанова Илиев
Каролина Ристова
Симона Цветановски
Мумин Шерифов
Илија Сусинов
Енис Омеров
Јован Лукаров
Игор Илиев
Зорка Христова Трајкова
Илче Костадинов
Верица Коцева
Весна Конзулова
Дејан Вучковски

Вашата забелешка/коментар можете да ја доставите со пополнување на формуларот и испраќање на истиот на E-mail адресата: info@radovis.gov.mk, или директно на контакт формата ПРАШАЊЕ ДО СОВЕТНИК