Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Проект ,,Евалуација на мерки за енергет. ефикасност,,

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС

ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 

Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка КРЕИРАЊЕ можности за работа за сите

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Набавка на возило -камион

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка Про санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Проект за евалуација на мерки за енергетска ефикасност

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС


ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна