Советот на Општина Радовиш е претставничко тело на граѓаните на општината.
Составен е од 19 советници избрани на непосредни избори.

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ
 • Го донесува статутот на општината и други прописи
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа
 • Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа
 • Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон
 • Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината
 • Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон
 • Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на оpштината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот
 • Врши и други работи утврдени со закон