ОДРЖАНА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денес ја работеше 21 итна седница. Образложението за итноста на оваа седница на почетокот го објасни Претседателката на Советот Моника Трајанова, по што се продолжи со Дневниот ред кој беше за оваа седница.   На седницата Советниците имаа можност да донесат одлука за Статут на Акционерското друштво за производство на електрична…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1872/1 09.12.2022 година Радовиш     Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XXII…