Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект со ЗАКЛУЧОК За исправкa на грешкa

Градоначалникот на Општина Радовиш, постапувајќи по Известување по констатирани недостатоци од Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-3572/1 доставено на 15.03.2024 година, врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (Сл.весник на Р.М. бр.124/15) донесе: Се исправа техничка грешка во Потврда за заверка на Урбанистички проект со план за парцелација за промена…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

  Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш,…

ПОТВРДА за заверка на одобрен Урбанистички проект

Бр.  ­­­09-277/05                                     од:  18.03.2024 г. ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

  бр. 26 – 264/3 од  06.03.2024 г.    Постапка бр. 59134,   арх. бр. 26 – 264/1 од 07.02.2024 год.     Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на   урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП 1131/2…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60074 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба м.в.„Џумаја“ КО Козбунар Општина Радовиш, врз основа…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60058 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини со компатибилни…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09-406/1                                   од: 29.02.2024г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП1 (КП 3717/4 и 3725/4 и дел од КП 3717/3, 3657/5 и 3657/1) со намена А1.3 – Станбени куќи со споени ѕидови на меѓа од двете страни –…

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД -по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

бр.  26 -277/2 16.02.2024 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Соопштение за организирање јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели…

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Дел.  Бр.09-76/3 09,02. 2024 год. Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш, Измена на Правилник за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1884/1 од 26.12.2023 год., распишаниот јавен конкурс бр.09-76/1 од 16.01.2024…

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Радовиш за 2024 година

Врз основа на член 14 и 15 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник  на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Градоначалникот на општина Радовиш објавува:   ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Радовиш за 2024 година, кои се во согласност со стратешките и програмските документи на Општина Радовиш а…