Општ Јавен повик за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвен ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027),

Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2024 год. со Одлука бр.08-287/1 од 09.02.2024година,…

Решение за одобрување на планска програма за изработка на генерален урбанистички план во град Радовиш, Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.62740 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…

Јавен повик за користење средства за добивање на субвенција на млади лица за полагање на возачки испит од Б категорија

Врз основа на член 20, 21 и 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 14, 15 и 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Правиликот бр.09-696/1 од 27.05.2024 година донесен од страна Советот на Општина Радовиш, Програмата за Локален економски развој за 2024…

Јавен повик за користење на финансиски средства, субвенционирање на физички лица за надоместување на дел од трошоците за купен велосипед

Врз основа на член 20, 21 и 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 14, 15 и 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Правиликот бр.09-696/1 од 27.05.2024 година донесен од страна Советот на Општина Радовиш, Програмата за Локален економски развој за 2024…

Потврда за заверен и одобрен Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш

Јавен повик за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ем ТАТЛИЈА 2024

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 43 од Статутот на општина Радовиш (“Службен гласник на општина Радовиш” бр. 5/02), Градоначалникот на општина Радовиш објавува, ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА 2024 I.Согласно…

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

  Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување, и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Радовиш во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година усвоен од Владата Програмата Општинско – корисна работа финансирана…

Oпштина Радовиш започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е Им се соопштува на сите физички и правни лица на територија на општина Радовиш дека општината започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година   Општина Радовиш ги известува сите правни субјекти дека во согласност со одредбите за присилна наплата од…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 28, ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2024 год. со Одлука бр.08-287/1 од 09.02.2024година,…

Предлог идеен проект за проект реконструкција со пренамена на Стоковна куќа во мултифункционален и културен центар

На 47 седница на Советот на општина Радовиш, градоначалникот Ацо Ристов пред советниците го презентираше проектот идеен за проект реконструкција со пренамена на Стоковна куќа во мултифункционален и културен центар со музејска поставка на град Радовиш „Рада“   Проект (погледни)