Решение за одобрување на планска програма за изработка на генерален урбанистички план во град Радовиш, Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.62740 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…