ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 28, ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2024 год. со Одлука бр.08-287/1 од 09.02.2024година,…

Предлог идеен проект за проект реконструкција со пренамена на Стоковна куќа во мултифункционален и културен центар

На 47 седница на Советот на општина Радовиш, градоначалникот Ацо Ристов пред советниците го презентираше проектот идеен за проект реконструкција со пренамена на Стоковна куќа во мултифункционален и културен центар со музејска поставка на град Радовиш „Рада“   Проект (погледни)

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект со ЗАКЛУЧОК За исправкa на грешкa

Градоначалникот на Општина Радовиш, постапувајќи по Известување по констатирани недостатоци од Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-3572/1 доставено на 15.03.2024 година, врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (Сл.весник на Р.М. бр.124/15) донесе: Се исправа техничка грешка во Потврда за заверка на Урбанистички проект со план за парцелација за промена…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

  Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш,…

ПОТВРДА за заверка на одобрен Урбанистички проект

Бр.  ­­­09-277/05                                     од:  18.03.2024 г. ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

  бр. 26 – 264/3 од  06.03.2024 г.    Постапка бр. 59134,   арх. бр. 26 – 264/1 од 07.02.2024 год.     Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на   урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП 1131/2…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60074 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба м.в.„Џумаја“ КО Козбунар Општина Радовиш, врз основа…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60058 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини со компатибилни…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш, врз…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09-406/1                                   од: 29.02.2024г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП1 (КП 3717/4 и 3725/4 и дел од КП 3717/3, 3657/5 и 3657/1) со намена А1.3 – Станбени куќи со споени ѕидови на меѓа од двете страни –…