Јавен повик за користење средства за добивање на субвенција на млади лица за полагање на возачки испит од Б категорија

Врз основа на член 20, 21 и 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 14, 15 и 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Правиликот бр.09-696/1 од 27.05.2024 година донесен од страна Советот на Општина Радовиш, Програмата за Локален економски развој за 2024…

Јавен повик за користење на финансиски средства, субвенционирање на физички лица за надоместување на дел од трошоците за купен велосипед

Врз основа на член 20, 21 и 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 14, 15 и 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Правиликот бр.09-696/1 од 27.05.2024 година донесен од страна Советот на Општина Радовиш, Програмата за Локален економски развој за 2024…