ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

  Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување, и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Радовиш во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година усвоен од Владата Програмата Општинско – корисна работа финансирана…

Oпштина Радовиш започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е Им се соопштува на сите физички и правни лица на територија на општина Радовиш дека општината започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година   Општина Радовиш ги известува сите правни субјекти дека во согласност со одредбите за присилна наплата од…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 28, ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2024 год. со Одлука бр.08-287/1 од 09.02.2024година,…

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект со ЗАКЛУЧОК За исправкa на грешкa

Градоначалникот на Општина Радовиш, постапувајќи по Известување по констатирани недостатоци од Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-3572/1 доставено на 15.03.2024 година, врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (Сл.весник на Р.М. бр.124/15) донесе: Се исправа техничка грешка во Потврда за заверка на Урбанистички проект со план за парцелација за промена…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

  Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш,…

ПОТВРДА за заверка на одобрен Урбанистички проект

Бр.  ­­­09-277/05                                     од:  18.03.2024 г. ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

  бр. 26 – 264/3 од  06.03.2024 г.    Постапка бр. 59134,   арх. бр. 26 – 264/1 од 07.02.2024 год.     Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на   урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП 1131/2…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60074 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба м.в.„Џумаја“ КО Козбунар Општина Радовиш, врз основа…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60058 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини со компатибилни…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш, врз…