ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на 5 (пет) работници за изведување на јавни работи во град Радовиш и 7 (седум) работници за изведување на јавни работи за населените места

Согласно оперативниот план на Владата на Р.С.М. за 2024 година, Програмата за активности на општина Радовиш од областа на социјалната, детската и здравствената заштита за 2024 бр: 08-1815/2 донесена на Советот на општина Радовиш на 18.12.2023 год. и предвидените средтсва во Буџетот на општина Радовиш за 2024 год., Градоначалникот на Општина Радовиш, распишува:    ЈАВЕН…

JАВЕН ПОВИК за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани и други правни лица од областа на социјалната, детска и здравствена заштита од општина Радовиш за 2024 год.

Дел.  Бр. 09-255/1 06.02. 2024 год. Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а согласно донесената годишна Програма за активности на општина Радовиш во областа на социјалната, детска и…

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 ГОДИНА

09-39/1 05.01.2024 год.     Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и други физички…

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ЗА 2024 ГОДИНА

09-38/1 05.01.2024 год.     Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на спортски клубови бр. 08-1482/1 од 03.12.2021…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот на општина Радовиш на ден 05.01.2024 год. објавува :…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од Блок 2 од УПС Подареш

Општина РАДОВИШ Бр.26-1500/5 од 04.01.2024год. Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи во постапка во систем  e-урбанизам бр.26-1500 по барањето поднесено од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2,  дел од Блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш, со тех.бр.4009 од Декември…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.57675 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури и намени Д1, Д2 и Д3…

Решение за одобрена Проектна Програма за изработка на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.56748 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3 – парковско зеленило и градби за…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Врз основа на член 17 став 2 од Закон за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020), и член 5 од Одлуката за пристапување кон измени и дополнувања на Статутарна одлука за основање Совет на млади бр.08-826/1 од 31.05.2021 год., иницијативниот одбор распишува,   Јавен повик за Локално собрание за млади…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.50547 од Друштво за градежништво, проектирање и изведба “МАНСАРД” Коце ДООЕЛ Гевгелија за одобрување Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…