ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1/2023 за пополнување на  1 (едно) работно место со унапредување

  Врз основа на член 11-ј и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Сл.весник на РМ бр. 67/04..39/16  и Сл.весник на РСМ бр.152/19 ) и член 13 од Правникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ-Противпожарен Вод,следење,оценување и предлагање на мерки за подобрување број 09-1059/1 од 22.09.2020 година ,Општина Радовиш, објавува:  …

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА „ОКР“

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување, и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Радовиш во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година усвоен од Владата Програмата Општинско – корисна работа финансирана од…

СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Измена и дополна на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО Радовиш, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од 0,57 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр.26-520/3 од 15.05.2023год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ГОСАН ГРУП Доо увоз – извоз Скопје преку полномошник ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Радовиш за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ДОСТАВА НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Согласно Законот за даноците на имот на РСМ и Законот за општата управна постапка (Сл.весник на Р. Македонија бр.124 од 23.07.2015 година член 80) Општина Радовиш објавува:                          Ј А В Е Н  О Г Л А С   За работно ангажирање на лица…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАВА НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Почитувани Граѓани Општина Радовиш ќе започне со електронска достава на решенија за данок на имот, поради тоа Ве повикуваме да испратите е-маил адреса на која сакате во иднина да ги добивате Решенијата . Вашите податоци (име и презиме, матичен број и е-маил) доставете ги на нашиот е-маил danocno@radovis.gov.mk   Ви благодариме

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр.26-520/3 од 15.05.2023 год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ГОСАН ГРУП Доо увоз – извоз Скопје преку полномошник ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Радовиш за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР   До ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје   ПРЕДМЕТ:  Известување Не се прифаќа Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела комплекс Јака со  намена Г.2 индустриски згради од лесна незагадувачка индустрија на  КП 4589/1, 4590, 4591, 4592, 4593,…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

бр.  26 -717/ 08.05.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13-површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБРЕНА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ДЕЛ ОД УБ 21 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички проект за дел од УБ 21 – КО Радовиш, со површина на проектен опфат 3,017 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ бр.32/20) го донесе следното:  …