КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Одлуката за доделување на стипендии на ученици во основното и во средното образование од општината Радовиш бр.07-1330/2 од 04.07.2013 год. и Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основното и во средното образование од…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –1295/5                                                  од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА КОЈА СЕ ГРАДИ НА ЗЕМЈА НА КП БР.228/2, 228/1, 229, 230, 241, 242, 358, 360, 359, 377, 376, 371 И 361 КО ИЊЕВО В.ГР., ОПШТИНА РАДОВИШ  …

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –934/6                                                     од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА: НОВОПЛАНИРАН CH10 (20)KV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ДО НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС ВО КО ИЊЕВО В.ГР., КО ТОПОЛНИЦА, ОПШТИНА РАДОВИШ   До:ДПТУ ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Охрид   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕНУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА ДЕЛ ОД КП 1082 КО СУЛДУРЦИ, ОПШТИНА РАДОВИШ   До:  ДТПГУК ЧИП ГРОУП ДООЕЛ Скопје   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен Урбанистички проект   Врска  :    …

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр. 26 -1431 01.11.2022 год   Врз основа на член 62 став(10)Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20),Општина Радовиш објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за линиска инфраструктурна градба : Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 991 до КП…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр.  26 -1438/1 26.10.2022год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на ел.енергија- новопланиран подземен  10/20 КВ вод од постојна ТС…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 18 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

    Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XVIII седница на Советот на општина Радовиш   Седницата ќе…

JАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНAЛНИТЕ ШЕСТОНОЕМВРИСКИ ПРИЗНАНИЈА И ПЛАКЕТИ

  Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/2002), Градоначалникот на општина Радовиш донесе:   Р Е Ш Е Н И Е за објавување на JАВЕН КОНКУРС за доделување на традиционалните Шестоноемвриски признанија и плакети за 2022 година     Се објавува јавен конкурс за…

ЈАВЕН УВИД ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Постапка бр. 43796,  арх. бр. 26 – 1295/1 од 28.07.2022 г.       Предмет: Известување за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр 228/2, 228/1, 229 ,230, 241, 242, 358, 360, 359, 377, 376, 371 и 361.…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –1493/3                                                  од: 06.10.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕНУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)КV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП 1773/1 ДОКП 4171/1 КО РАДОВИШ ОПШТИНА РАДОВИШ   До:ДПТУ  ЕЛЕКТРО ДИЗАЈНдооелОхрид   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен Урбанистички проект   Врска  :    …