ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КО СУЛДУРЦИ

бр.  26 – 76/1 од  26.01.2023 г.   Постапка бр. 47087,  арх. бр. 26 – 1711/1 од 08.11.2022 год. Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 744, КП 746 и дел од КП 1134 КО СУЛДУРЦИ Општина Радовиш   Почитувани, Согласно член 62 став (10) од Законот…