Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.57675 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури и намени Д1, Д2 и Д3…

Решение за одобрена Проектна Програма за изработка на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.56748 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3 – парковско зеленило и градби за…

Решение за одобрена Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.56748 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3 – парковско зеленило и градби за…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Врз основа на член 17 став 2 од Закон за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020), и член 5 од Одлуката за пристапување кон измени и дополнувања на Статутарна одлука за основање Совет на млади бр.08-826/1 од 31.05.2021 год., иницијативниот одбор распишува,   Јавен повик за Локално собрание за млади…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.50547 од Друштво за градежништво, проектирање и изведба “МАНСАРД” Коце ДООЕЛ Гевгелија за одобрување Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…

Решение за одобрена Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55233 од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел Кавадарци, за одобрување Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55157 од ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш за одобрување Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП бр.1131/2…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ ПРАВНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Се известуваат даночните обврзници правни лица од општина Радовиш, во рок од 30 дена да ги подмират обврските по основ на комунална такса и данок на имот. Доколу не го сторат тоа ќе се пресметува затезна камата на долгот и ќе се спроведе присилна наплата.

РЕШЕНИЕ, СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш  

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.54577 од Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ, Гостивар за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш, врз основа на…

ОДЛУКА за работа со продолжено работно време на угостителските објекти во општина Радовиш за време на манифестацијата ,,Самун ем Татлија”

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, а во согласност со член 23 став  3 од Законот за угостителска дејност (Сл. весник на РМ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13,…