ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ ПРАВНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Се известуваат даночните обврзници правни лица од општина Радовиш, во рок од 30 дена да ги подмират обврските по основ на комунална такса и данок на имот. Доколу не го сторат тоа ќе се пресметува затезна камата на долгот и ќе се спроведе присилна наплата.