РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55157 од ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш за одобрување Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП бр.1131/2…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ ПРАВНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Се известуваат даночните обврзници правни лица од општина Радовиш, во рок од 30 дена да ги подмират обврските по основ на комунална такса и данок на имот. Доколу не го сторат тоа ќе се пресметува затезна камата на долгот и ќе се спроведе присилна наплата.

РЕШЕНИЕ, СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш  

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.54577 од Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ, Гостивар за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш, врз основа на…

ОДЛУКА за работа со продолжено работно време на угостителските објекти во општина Радовиш за време на манифестацијата ,,Самун ем Татлија”

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, а во согласност со член 23 став  3 од Законот за угостителска дејност (Сл. весник на РМ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13,…