РЕШЕНИЕ, СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш  

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.54577 од Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ, Гостивар за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички План за Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел УБ 7, Општина Радовиш, врз основа на…