ОДЛУКА за работа со продолжено работно време на угостителските објекти во општина Радовиш за време на манифестацијата ,,Самун ем Татлија”

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, а во согласност со член 23 став  3 од Законот за угостителска дејност (Сл. весник на РМ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13,…