РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55157 од ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш за одобрување Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП бр.1131/2…