РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 2.20 ВО ДУП УБ 8 И 9 ДЕЛ

Бр.09-499/3 од 09.03.2023год. Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 2.20 во ДУП УБ 8 и 9 дел, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат 1,37 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за…

ТППЕ РАДОВИШ ОДРЖА ТАКТИЧКО-ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА

Денес, во ООУ,,Никола Карев” Радовиш беше организирана и спроведена симулациска тактичко-показна вежба за спасување, како одговор при елементарни непогоди и катастрофи (пожар, урнатини и евакуација). Вежбата беше организирана и спроведена од страна на ТППЕ Радовиш во соработка со ОО Црвен Крст Радовиш и Итната медицинска помош при ЈЗУ,,Здравствен дом” Радовиш, по претходно утврдено сценарио. ТППЕ…

ОДРЖАНА ЈАВНА ДЕБАТА НА ТЕМА АНАЛИЗА НА РОДОВАТА КОМПОНЕНТА НА „ПРОГРАМАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ”

Денес беше одржана Јавна дебата во салата за состаноци на општина Радовиш на тема Анализа на родовата компонента на „Програмата за еднакви можности на жените и мажите” и „Програмата за Локален економски развој”. На оваа дебатата присуствуваа претставници од општината, претставници на „Женска акција” Радовиш, тимот „Низ женски леќи”, локалните граѓански организации. Локалната дебата во…

СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА С.ТОПОЛНИЦА

Заедно со менаџерскиот тим на рудниците Бучим и Боров Дол, денес остваривме состанок со жители од населеното место Тополница. Повод за состанокот беше надминувањето на проблемите кои ги имаат овие жители во врска со водоснабдувањето, собирањето на сметот и други инфраструктурни зафати. Проблемите мора да се решаваат системски и организирано во соработка со месното население.…

ОДРЖАНА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш ја работеше 26 седница. Со дневен ред од 45 точки, кои подоцна со предложената допуна, Советниците имаа вкупно 52 точки на редовната седница која беше одржана во салата за состаноци во општина Радовиш. На оваа седница се разгледаа и усвоија голем број на Предлог Одлуки од страна на советниците при Советот.…

ЗАВРШУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА УЛ. „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“

Градежните работи на улицата „Видое Смилевски Бато“ се во завршна фаза. „Со оваа улица конечно решивме приоритет кој долго време се чекаше“ истакна Градоначалникот Ацо Ристов. Изградбата на оваа улица, заедно со комплетна комунална инфраструктура изнесува 6,5 мил.денари.

ЗАПОЧНУВАМЕ СО ГРАДЕЖНАТА ОФАНЗИВА

Градоначалникот на општина Радовиш Ацо Ристов, денес беше на увид во градежните работи на изградбата на локалниот пат – обиколница, која ги поврзува улиците Плачковица и Калаузлиска во должина од 906 метри, како дел од Проектот „Туризмот – иднината на регионот“. Овој проект кој е во соработка со Центарот за развој на југоисточниот плански регион…

ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖЕН ИМОТ (ДЕЛОВЕН ПРОСТОР)- ДОМ НА КУЛТУРА ВО КАЛУЃЕРИЦА СО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Согласно член 36,37,38,39  и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18 …),Одлуката за издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик  е Општина Радовиш по пат на електронско јавно наддавање  на Советот на Општина Радовиш број 08-1260/1 од 27.07.2022…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ НА ГП 1.17, ГП 1.18, ГП 1.18.1 и ГП 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр.  09 – 807/6 од:  25.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ НА ГП 1.17, ГП 1.18, ГП 1.18.1 и ГП 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, Општина Радовиш,   До :  Бистра Илиева,…

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

  Како подготвителни активности од спроведувањето на проектот „Зелена топлина“, во ЈОУДГ „Ацо Караманов“ и СОУ „Коста Сусинов“ активно се работи на подобрување на енергетската ефикасност. Во овие две установи ќе биде поставен нов систем на централно затоплување.