29 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денес ја работеше 29 итна седница. Образложението за итноста на оваа седница на почетокот го објасни Претседателката на Советот Моника Трајанова, по што се продолжи со Дневниот ред кој беше за оваа седница.   На седницата Советниците имаа можност да донесат одлука за давање согласност на Програма за изведување на еднодневни…

ОДРЖАНА 28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

28. седница на Советот на општина Радовиш денеска беше со дневен ред од 23 точки, и предложени 3 точки од дополнувањето на дневниот ред. Советниците имаа можност да разгледуваат и дебатираат за голем број на Предлог-решенија и Предлог-одлуки, но на почетокот имаа можност да постават Советнички прашања на кој одговор даде Градоначалникот на општина Радовиш,…

27 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

27. седница на Советот на општина Радовиш денеска беше со дневен ред од 50 точки, и предложени 3 точки од дополнувањето на дневниот ред. Советниците имаа можност да разгледуваат и дебатираат за голем број на Предлог-програми и Предлог-одлуки, но на почетокот имаа можност да постават Советнички прашања на кој одговор даде Градоначалникот на општина Радовиш,…

ОДРЖАНА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш ја работеше 26 седница. Со дневен ред од 45 точки, кои подоцна со предложената допуна, Советниците имаа вкупно 52 точки на редовната седница која беше одржана во салата за состаноци во општина Радовиш. На оваа седница се разгледаа и усвоија голем број на Предлог Одлуки од страна на советниците при Советот.…

22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

22. седница на Советот на општина Радовиш денеска беше со дневен ред од 57 точки. Советниците имаа можност да разгледуваат и дебатираат за голем број на Предлог-програми и Предлог-одлуки, но на почетокот имаа можност да постават Советнички прашања на кој одговор даде Градоначалникот на општина Радовиш, Ацо Ристов. Седницата ја водеше Претседателката на Советот Моника…

ОДРЖАНА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денес ја работеше 21 итна седница. Образложението за итноста на оваа седница на почетокот го објасни Претседателката на Советот Моника Трајанова, по што се продолжи со Дневниот ред кој беше за оваа седница.   На седницата Советниците имаа можност да донесат одлука за Статут на Акционерското друштво за производство на електрична…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1872/1 09.12.2022 година Радовиш     Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XXII…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1859/1 06.12.2022 година Радовиш   Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА РАБОТЕШЕ 20 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на општина Радовиш вчера ја работеше 20 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 28 точки, а имаа можнст да постават и советнички прашања на кои одговор даде Градоначалникот Ацо Ристов. На оваа седница беа разгледани и усвоени голем број…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА РАБОТЕШЕ 18 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на општина Радовиш денеска ја работеше 18 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 18 точки. Д Н Е В Е Н    Р Е Д Советнички прашања; Предлог Решение за разрешување на членови во Управен одбор во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”…