ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖЕН ИМОТ (ДЕЛОВЕН ПРОСТОР)- ДОМ НА КУЛТУРА ВО КАЛУЃЕРИЦА СО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Согласно член 36,37,38,39  и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18 …),Одлуката за издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик  е Општина Радовиш по пат на електронско јавно наддавање  на Советот на Општина Радовиш број 08-1260/1 од 27.07.2022…