ОДРЖАНА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш ја работеше 26 седница. Со дневен ред од 45 точки, кои подоцна со предложената допуна, Советниците имаа вкупно 52 точки на редовната седница која беше одржана во салата за состаноци во општина Радовиш. На оваа седница се разгледаа и усвоија голем број на Предлог Одлуки од страна на советниците при Советот.…

ЗАВРШУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА УЛ. „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“

Градежните работи на улицата „Видое Смилевски Бато“ се во завршна фаза. „Со оваа улица конечно решивме приоритет кој долго време се чекаше“ истакна Градоначалникот Ацо Ристов. Изградбата на оваа улица, заедно со комплетна комунална инфраструктура изнесува 6,5 мил.денари.

ЗАПОЧНУВАМЕ СО ГРАДЕЖНАТА ОФАНЗИВА

Градоначалникот на општина Радовиш Ацо Ристов, денес беше на увид во градежните работи на изградбата на локалниот пат – обиколница, која ги поврзува улиците Плачковица и Калаузлиска во должина од 906 метри, како дел од Проектот „Туризмот – иднината на регионот“. Овој проект кој е во соработка со Центарот за развој на југоисточниот плански регион…

ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖЕН ИМОТ (ДЕЛОВЕН ПРОСТОР)- ДОМ НА КУЛТУРА ВО КАЛУЃЕРИЦА СО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Согласно член 36,37,38,39  и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18 …),Одлуката за издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик  е Општина Радовиш по пат на електронско јавно наддавање  на Советот на Општина Радовиш број 08-1260/1 од 27.07.2022…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ НА ГП 1.17, ГП 1.18, ГП 1.18.1 и ГП 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр.  09 – 807/6 од:  25.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ НА ГП 1.17, ГП 1.18, ГП 1.18.1 и ГП 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, Општина Радовиш,   До :  Бистра Илиева,…

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

  Како подготвителни активности од спроведувањето на проектот „Зелена топлина“, во ЈОУДГ „Ацо Караманов“ и СОУ „Коста Сусинов“ активно се работи на подобрување на енергетската ефикасност. Во овие две установи ќе биде поставен нов систем на централно затоплување.  

РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш, Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., а согласно Заклучокот од Советот на општина Радовиш за прифаќање на иницијативата за…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА, ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а согласно донесената годишна Програма за активности на општина Радовиш во областа на социјалната, детска и здравствена заштита во 2023 бр.08-1921/2…