СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета за ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027)

бр.  26 -915/9 27.09.2023 год                                            СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета за ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027),                                                 Нацрт план, КО Радовиш, Општина Радовиш Врз основа на член…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1346/3 од 12.09.2023год. Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.55245 од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура ул.„Македонска“ со опфат од влез кај клучка југ до спој со ул.„Штипска“ на северозапад во…

ЈАВЕН ПОВИК За избор на правнo лицe

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.101/19 и 122/21) и Одлуката за давање согласност за предавање на движни…

ЈАВЕН ПОВИК За организирање на јавна презентација и јавна анкета По изготвен ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027)

бр.  26 -915/12 18.09.2023 год   Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2023…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во е – урбанизам со постапка бр.53320 од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Генерален Урбанистички План за град Радовиш, КО Радовиш, Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ…

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА

  Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 43 од Статутот на општина Радовиш (“Службен гласник на општина Радовиш” бр. 5/02), Градоначалникот на општина Радовиш објавува,   ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ РАБОТНИЦИ

Согласно оперативниот план на Владата на Р.С.М. за 2023 година, донесената Програма за измена на Програмата за активноси на општина Радовиш од областа на социјалата,детската и здравствената заштита за 2023 од Советот на општина Радовиш бр: 08-1143/1 од 11.07.2023 год. и донесеното Решение за формирање на Комисија на Градоначалникот на Општина Радовиш, Комисијата распишува:  …

ЕВРОАМБАСАДОРОТ ДЕЈВИД ГИР ВО ПОСЕТА НА РАДОВИШ

Денес во официјална посета на општина Радовиш беше амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија, Дејвид Гир.   Во рамките на посетата, амбасадорот оствари средба со Градоначалникот Ацо Ристов и со членовите на Советот на општина Радовиш. На средбата амабасадорот Гир беше запознаен со клучните специфики на општината, нејзината историја, култура и сл. а…

СООПШТЕНИЕ ОД СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Општина Радовиш ги известува сите физички лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата за данок на имот за физички лица на пријавените адреси во Оделение за даноци, такси и надоместоци при ЕЛС Општина Радовиш, Општина Радовиш изготви јавна објава за уредна достава на истите. Општина Радовиш ги повикува сите физички лица да…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-717/2 од: 09.06.2023 г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други деловни…