СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета за ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027)

бр.  26 -915/9 27.09.2023 год                                            СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета за ДУП УБ 8-дел и УБ 9-дел (плански период 2022-2027),                                                 Нацрт план, КО Радовиш, Општина Радовиш Врз основа на член…