ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ РАБОТНИЦИ

Согласно оперативниот план на Владата на Р.С.М. за 2023 година, донесената Програма за измена на Програмата за активноси на општина Радовиш од областа на социјалата,детската и здравствената заштита за 2023 од Советот на општина Радовиш бр: 08-1143/1 од 11.07.2023 год. и донесеното Решение за формирање на Комисија на Градоначалникот на Општина Радовиш, Комисијата распишува:  …