ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ РАБОТНИЦИ

Согласно оперативниот план на Владата на Р.С.М. за 2023 година, донесената Програма за измена на Програмата за активноси на општина Радовиш од областа на социјалата,детската и здравствената заштита за 2023 од Советот на општина Радовиш бр: 08-1143/1 од 11.07.2023 год. и донесеното Решение за формирање на Комисија на Градоначалникот на Општина Радовиш, Комисијата распишува:  …

ЕВРОАМБАСАДОРОТ ДЕЈВИД ГИР ВО ПОСЕТА НА РАДОВИШ

Денес во официјална посета на општина Радовиш беше амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија, Дејвид Гир.   Во рамките на посетата, амбасадорот оствари средба со Градоначалникот Ацо Ристов и со членовите на Советот на општина Радовиш. На средбата амабасадорот Гир беше запознаен со клучните специфики на општината, нејзината историја, култура и сл. а…

СООПШТЕНИЕ ОД СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Општина Радовиш ги известува сите физички лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата за данок на имот за физички лица на пријавените адреси во Оделение за даноци, такси и надоместоци при ЕЛС Општина Радовиш, Општина Радовиш изготви јавна објава за уредна достава на истите. Општина Радовиш ги повикува сите физички лица да…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-717/2 од: 09.06.2023 г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други деловни…

ПОКАНА ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА/КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ „ Надградба на локалниот пат Малешевски Пат во населено место Подареш

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта (Проектот) кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Радовиш во Единицата за имплементација на Проектот при Министерство за транспорт и врски има аплицирано со под-прокет за „Надградба на локалниот пат Малешевски Пат во населено место Подареш, Општина Радовиш“ за што е изготвен План за…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр.  26 -906/4 05.07.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-732/3                           од: 03.07.2023 год.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП1 и ГП2 (КП 2713/2 и дел од КП 2722/1 и 2734/3 КО Радовиш) со намена А1.1 – Станбени куќи (слободностоечки) по ДУП на град Радовиш (одлука бр.08-58…