ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр.  26 -906/4 05.07.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за произвотство…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-732/3                           од: 03.07.2023 год.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП1 и ГП2 (КП 2713/2 и дел од КП 2722/1 и 2734/3 КО Радовиш) со намена А1.1 – Станбени куќи (слободностоечки) по ДУП на град Радовиш (одлука бр.08-58…