ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА

  Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 43 од Статутот на општина Радовиш (“Службен гласник на општина Радовиш” бр. 5/02), Градоначалникот на општина Радовиш објавува,   ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација САМУН ЕМ ТАТЛИЈА…