Решение за одобрена Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.50547 од Друштво за градежништво, проектирање и изведба “МАНСАРД” Коце ДООЕЛ Гевгелија за одобрување Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…