Решение за одобрена Проектна Програма за изработка на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.56748 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3 – парковско зеленило и градби за…

Решение за одобрена Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.56748 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намени Д1, Д2 и Д3 – парковско зеленило и градби за…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Врз основа на член 17 став 2 од Закон за младинско учество и младински политики (Службен весник на РСМ бр. 10/2020), и член 5 од Одлуката за пристапување кон измени и дополнувања на Статутарна одлука за основање Совет на млади бр.08-826/1 од 31.05.2021 год., иницијативниот одбор распишува,   Јавен повик за Локално собрание за млади…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.50547 од Друштво за градежништво, проектирање и изведба “МАНСАРД” Коце ДООЕЛ Гевгелија за одобрување Планска Програма за изработка на детален урбанистички план за дел од Урбан блок 6 Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко…

Решение за одобрена Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55233 од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел Кавадарци, за одобрување Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски…