Решение за одобрена Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.55233 од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел Кавадарци, за одобрување Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски…