Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.57675 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури и намени Д1, Д2 и Д3…