ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КП 744, КП 746 И ДЕЛ ОД КП 11234, КО СУЛДУРЦИ

бр.  26 -1711/ 30.01.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД       Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за  КП 744, КП 746 и  дел од КП 11234, КО…