ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ВО ДЕЛ ОД ДУП ЗА УБ3 ВО РАДОВИШ

бр.  26 – 89/2 од  25.01.2022 г.   Постапка бр. 48250,  арх. бр. 26 – 1982/1 од 23.12.2022 г. Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници помеѓу ГП А.5 и ГП А.7 во дел од ДУП за УБ3, во Радовиш, Општина Радовиш     Почитувани,  …