ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО (ЛСЖП)

Предмет: Оглас за пријавување на членови   Иницијатива за формирање на Локален совет за женско претприемништво (ЛСЖП)   Градоначалникот на општина Радовиш ги поканува и охрабрува жените претприемачи и жените кои ќе се пронајдат во ова иницијатива да достават контакт податоци  на е-маил: ler@radovis.gov.mk најдоцна до 10.01.2023 година. Иницијативниот одбор подоцна ќе прерасне во Локален…

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш и врз основа на член 9 од Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., по распишаниот јавен конкурс бр.09-1751/1 од…

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 4 /2022 за пополнување на 1 (едно) работно места со унапредување

  Врз основа на член 11-ј и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Сл.весник на РМ бр. 67/04..39/16  и Сл.весник на РСМ бр.152/19 ) и член 13 од Правникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ-Противпожарен Вод,следење,оценување и предлагање на мерки за подобрување број 09-1059/1 од 22.09.2020 година ,Општина Радовиш, објавува:  …

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 3 /2022 за пополнување на 2 (две) работни места со унапредување

  Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто,како и начинот на нивно бодирање…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1872/1 09.12.2022 година Радовиш     Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XXII…

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА СО ЈАВНОСТА

Сите сугестии и забелешки од јавноста може да се достават на емаил: info@radovis.gov.mk или во архива во Општината, за да може да бидат земени во предвид и имплементирани пред доставување на Предлог буџетот до Советот.   Предлог Буџет на општина Радовиш за 2023  (погледни) 

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1859/1 06.12.2022 година Радовиш   Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1707/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1707/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1687/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1687/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија) кои се градат на земјиште…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

бр.  26 – 1318/4 од  11.11.2022 г. Постапка бр. 45619,  арх. бр. 26 – 1318/1 од 08.08.2022 г.   Предмет: Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП…