Потврда за заверен и одобрен Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш