ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО (ЛСЖП)

Предмет: Оглас за пријавување на членови   Иницијатива за формирање на Локален совет за женско претприемништво (ЛСЖП)   Градоначалникот на општина Радовиш ги поканува и охрабрува жените претприемачи и жените кои ќе се пронајдат во ова иницијатива да достават контакт податоци  на е-маил: ler@radovis.gov.mk најдоцна до 10.01.2023 година. Иницијативниот одбор подоцна ќе прерасне во Локален…

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш и врз основа на член 9 од Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., по распишаниот јавен конкурс бр.09-1751/1 од…

ОПШТИНА РАДОВИШ Е ПРИМЕР ЗА МЕЃУЕТНИЧКИ СОЖИВОТ

По повод одбележувањето на Денот на наставата на Турски јазик во Република Mакедонија – 21 декември, Градоначалникот Ацо Ристов имаше прием на делегациите од Република Турција. На приемот присуствуваа Заменик Министерот за труд и социјала – Енвер Хусеин, Градоначалник на општина Чинарчик – Нуман Сојер, Градоначалникот на општина Ташкопру – Исмаил Арслан, Заменик Градоначалникот на…

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 4 /2022 за пополнување на 1 (едно) работно места со унапредување

  Врз основа на член 11-ј и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Сл.весник на РМ бр. 67/04..39/16  и Сл.весник на РСМ бр.152/19 ) и член 13 од Правникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ-Противпожарен Вод,следење,оценување и предлагање на мерки за подобрување број 09-1059/1 од 22.09.2020 година ,Општина Радовиш, објавува:  …

22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

22. седница на Советот на општина Радовиш денеска беше со дневен ред од 57 точки. Советниците имаа можност да разгледуваат и дебатираат за голем број на Предлог-програми и Предлог-одлуки, но на почетокот имаа можност да постават Советнички прашања на кој одговор даде Градоначалникот на општина Радовиш, Ацо Ристов. Седницата ја водеше Претседателката на Советот Моника…

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 3 /2022 за пополнување на 2 (две) работни места со унапредување

  Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто,како и начинот на нивно бодирање…

ОДРЖАНА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денес ја работеше 21 итна седница. Образложението за итноста на оваа седница на почетокот го објасни Претседателката на Советот Моника Трајанова, по што се продолжи со Дневниот ред кој беше за оваа седница.   На седницата Советниците имаа можност да донесат одлука за Статут на Акционерското друштво за производство на електрична…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1872/1 09.12.2022 година Радовиш     Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XXII…

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА СО ЈАВНОСТА

Сите сугестии и забелешки од јавноста може да се достават на емаил: info@radovis.gov.mk или во архива во Општината, за да може да бидат земени во предвид и имплементирани пред доставување на Предлог буџетот до Советот.   Предлог Буџет на општина Радовиш за 2023  (погледни)