РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 21 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Република Северна Македонија Општина Радовиш бр.08-1859/1 06.12.2022 година Радовиш   Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на…

ОПШТИНА РАДОВИШ ПАРТНЕР-ОПШТИНА НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

УСАИД ги зајакнува капацитетите на општините зауправување со јавните финансии и одговорно локално владеење   Општина Радовиш  партнер-општина на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на 2 декември 2022 година, присуствуваше на Вториот годишен форум за локална самоуправа ”Партнерство за одржливи локални самоуправи“. На форумот, беа презентирани измените и дополнувањата на…