ОПШТИНА РАДОВИШ ПАРТНЕР-ОПШТИНА НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

УСАИД ги зајакнува капацитетите на општините зауправување со јавните финансии и одговорно локално владеење   Општина Радовиш  партнер-општина на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на 2 декември 2022 година, присуствуваше на Вториот годишен форум за локална самоуправа ”Партнерство за одржливи локални самоуправи“. На форумот, беа презентирани измените и дополнувањата на…