СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА СО ЈАВНОСТА

Сите сугестии и забелешки од јавноста може да се достават на емаил: info@radovis.gov.mk или во архива во Општината, за да може да бидат земени во предвид и имплементирани пред доставување на Предлог буџетот до Советот.   Предлог Буџет на општина Радовиш за 2023  (погледни)