Потврда за заверен и одобрен Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш

You are here:
Go to Top