Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од Блок 2 од УПС Подареш

You are here:
Go to Top