РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1

You are here:
Go to Top